Kirkens historie

Midt på øen ligger kirken, der ubestridt er øens ældste bygning. Dens nøjagtige alder kendes ikke, men man anslår, at kirken er bygget i senmiddelalderen, formentlig i 1500-tallets slutning.

Den oprindelige kirkebygning var ca. 7 m lang og havde kun ét vindue. Det lille våbenhus er en senere tilføjelse, ligesom også selve kirkerummet er blevet udvidet. I den sydlige ydermur kan den gamle, tilmurede indgangsdør endnu skimtes, og syldstenene røber tydeligt størrelsen af den oprindelige kirke – der i øvrigt var tækket med strå eller rør, siden med træspån. Omkring 1860 blev der lagt pommerske bjælker, nyt loft, spærrer og lægter samt det nuværende teglstenstag.

Kirkens klokke har i tidligere tid været herregårdsklokke på Volstrup mellem Struer og Vinderup, og det er sandsynligt, at den daværende herre til Volstrup er kirkens bygherre, bistået af Venøboerne.

Døbefonten, der er hugget i kampesten, er formentlig fra 1200-tallet, og har vel været brugt i en anden kirke, før den kom til Venø, hvorimod prædikestolen har samme alder som kirkens ældste del. Altertavlen er fra 1882 og er en kopi af et maleri af Anton Dorph. Originalen hænger i Stefanskirken i København. Af den oprindelige altertavle er kun sidefløjene bevaret og findes ophængte på kirkens nordvæg. Præstetavlerne nederst i kirken rummer data om de præster, der har været ansat ved kirken efter at sognet blev udskilt fra Hjerm-Gimsing pastorat. Alterdugen, der er et smukt stykke håndarbejde, er udført af Gudrun Christensen, Venø, mens altertæppet, der er af nyere dato, er udført af venøboere efter et forbillede tegnet af pastor Karl K. Nørkjær, Hjørring.

Før kirken blev opført, havde Venøboerne været henvist til at bruge Gimsing kirke, hvor man havde reserveret et særskilt stolesæde til dem. De følgende to hundrede år, efter at kirken var bygget, måtte de skiftende præster fra Hjerm tage turen over fjorden, når der skulle være gudstjenester og andre kirkelige handlinger på Venø. Fra 1750 har Venø været et selvstændigt pastorat med egen præst, dog med den særlige bestemmelse, at denne også skulle undervise øens børn.

Det var salmedigteren H. A. Brorson, biskop for Ribe stift (hvis grænser siden er blevet ændret), der på Venøboernes foranledning fik gennemført denne ordning. Ordningen med at præsten skulle undervise øens børn blev ophævet i 2004, hvor Struer Kommune lukkede Venø Skole. I dag går børnene fra Venø i skole på Bremdal Skole.

Danmarks mindste kirkeorgel
André Palsgård har udarbejdet denne detaljeret beskrivelse af Danmarks mindste kirkeorgel, der er fuldt funktionsdygtigt og som i perioden 1966-1977 stod her på Venø i Danmarks mindste kirke.

Venø Kirkes orgel - Danmarks mindste kirkeorgel

Venø Kirkes orgel – Danmarks mindste kirkeorgel

Genindvielse af Venø Kirke den 18. december 2016
I 2016 gennemgik Venø Kirke en restaurering og kirken blev genindviet af biskop Henrik Stubkjær den 18. december 2016. Læs mere om genindvielsen i VenøPosten fra januar 2017. Derudover har VenøPosten ifbm. restaureringen af Venø Kirke udgivet et tillæg “Nyt kapitel i Venø Kirkes historie“ og et særnummer ““Presseklip” – restaurering af Venø Kirke 2006-2016″.

VenøPosten - januar 2017

VenøPosten – januar 2017

 

Nyt kapitel i Venø Kirkes historie

Nyt kapitel i Venø Kirkes historie

 

"Presseklip" - restaurering af Venø Kirke 2006-2016

“Presseklip” – restaurering af Venø Kirke 2006-2016